Dobrodružstvo života a tvorby


Environmentalistika

ENVIRONMENTÁLNE VEDOMIE A EKOLOGICKÁ KONVERZIA (Gabriela Spustová)

 V júni 2015 predstavil pápež František novú encykliku o ekológii s názvom Laudato si (Buď pochválen), s podtitulom O starostlivosti o spoločný dom. Cítime to všetci, že naše životné prostredie postihli zmeny, za ktoré je svojím spôsobom života zodpovedný aj človek. Už sa nedá...

—————

Postoj pápeža Františka k životnému prostrediu v encyklike Laudato si’ (Mgr. Gabriela Spustová, PhD.)

    Najnovšia encyklika pápeža Františka Laudato si’, ktorá upriamuje pozornosť na súčasný stav zeme a zodpovednosť človeka za jej stav, svojím názvom pripomína chválospev, v ktorom svätý František nazýva zem sestrou a matkou, ktorá nás prijíma vo svojom náručí. V...

—————

ENVIRONMENTÁLNE VEDOMIE (Mgr. Gabriela Spustová, PhD.)

  ENVIRONMENTÁLNE VEDOMIE   Pojem environmentálne vedomie zahŕňa poznatky a informácie o aktuálnom stave životného prostredia, environmentálnych problémoch, o ekologických a environmentálnych trendoch a o tradíciách týkajúcich sa otázok životného prostredia....

—————

Ekologická konverzia a trvaloudržateľný rozvoj (Mgr. Gabriela Spustová, PhD.)

Pojmy enviromentálna uvedomelosť a zodpovené správanie, zaznievajú v médiách čoraz častejšie v súvislosti s klimatickou zmenou, ale i zmenami v sociálom prostredí a veľkými ekonomickými zmenami, ktoré dennodenne zažívame. Všetky spomínané kľúčové slová zahŕňa...

—————

ZVYŠOVANIE ENVIRONMENTÁLNEHO POVEDOMIA PROSTREDNÍCTVOM KĽÚČOVÝCH INŠTITÚCIÍ V OBCI (Mgr. Gabriela Spustová, PhD.)

1 Zvyšovanie environmentálneho povedomia prostredníctvom Miestnej samosprávy Miestna samospráva, dobrovoľné združenia obyvateľov, dobrovoľné organizácie a Cirkev sú jednými z najvýznamnejších nástrojov na formovanie environmentálneho povedomia obyvateľov svojej obce. Okrem legislatívnych...

—————

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE V SUCHEJ NAD PARNOU (Mgr. Gabriela Spustová, PhD.)

  1 Environmentálna výchova vo vyučovaných predmetoch ZŠ   Cieľom prieskumu bolo zistiť v ktorých predmetoch a témach sa žiaci učia o svojom životnom prostredí, jeho ochrane a vplyvoch ľudskej činnosti na prírodu. Uskutočnený bol pomocou dotazníka pre vyučujúcich ...

—————